Klub Oriflame

Shop

Regulamin

Regulamin Klubu Oriflame

I. Członkostwo w Klubie Oriflame

1.  Współpraca z Oriflame Poland Sp. z o. o., zwaną dalej „Oriflame Poland” lub „Spółką” realizowana jest poprzez podjęcie działalności poprzedzonej rejestracją w Klubie Oriflame, który tworzą wszystkie dobrowolnie zgłaszające się i zarejestrowane w nim podmioty – Członkowie Klubu Oriflame („Klubowicze”). Rejestrację inicjuje się poprzez złożenie Wniosku o przyjęcie do Klubu Oriflame (zwanego dalej „Wnioskiem”).

2.  Członkami Klubu Oriflame mogą być:

   2.1. osoby fizyczne – w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą w formach określonych przepisami prawa     polskiego,

   2.2. osoby prawne w zakresie przysługującej im zdolności do czynności prawnych – utworzone zgodnie z                 przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, z którymi warunki współpracy uzgodniono               w drodze odrębnych umów.

3.  W dacie składania Wniosku kandydat na Konsultanta musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Oriflame Poland może wyrazić zgodę na rejestrację w Klubie osób niepełnoletnich pod warunkiem uzyskania zgody na członkostwo ze strony ich rodziców lub opiekunów prawnych.

Osobą niepełnoletnią w rozumieniu poniższego Regulaminu jest osoba, która ukończyła 16 lat a nie ukończyła 18 lat.

Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do złożenia wraz z Wnioskiem pisemnego oświadczenia zawierającego zgodę na rejestrację w Klubie Oriflame oraz zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych ze strony osób będących ich przedstawicielami ustawowymi.

Uprawnienia wynikające z członkostwa w Klubie Oriflame, w tym te związane z uzyskaniem statusu Konsultanta i dokonywaniem zakupów (w szczególności z odroczonym terminem płatności) mogą być aktywowane wyłącznie po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego oraz po odnotowaniu takiej zgody w systemie informatycznym Oriflame Poland.

4. Rejestracja, skutkująca uzyskaniem członkostwa, następuje na podstawie Wniosku o przyjęcie do Klubu Oriflame zawierającego dane osoby ubiegającej się o członkostwo. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających rejestrację w rejestrze przedsiębiorców. Oriflame Poland zastrzega sobie prawo żądania złożenia dodatkowych dokumentów przed dokonaniem rejestracji, co nie zwalnia osób zainteresowanych członkostwem z obowiązku przestrzegania obowiązujących je uregulowań prawnych. Rejestracja w Klubie Oriflame może być dokonana zarówno poprzez złożenie wniosku w formie papierowej jak też w drodze elektronicznej poprzez wypełnienie i wysłanie stosownego wniosku on-line za pośrednictwem strony internetowej: www.oriflame.pl

5.  Członkowie Klubu Oriflame uzyskują status Konsultanta dopiero po złożeniu pierwszego punktowanego zamówienia na zakup produktów Oriflame. Zamówienie winno być złożone, nie później niż do końca kolejnego okresu katalogowego następującego po okresie obowiązywania Katalogu, w którym złożono Wniosek pod rygorem automatycznego ustania członkostwa.

6.  Wniosek o przyjęcie do Klubu Oriflame wymaga wskazania osoby Sponsora, tj. już zarejestrowanego, uprawnionego do działania w Klubie Oriflame w dacie składania Wniosku, Konsultanta Oriflame. Sponsorem jest osoba rekomendująca przyjęcie do Klubu Oriflame nowego członka. Ujawnienie danych Sponsora we Wniosku, co do zasady, ma ten skutek, że nowy członek Klubu zostanie umieszczony w grupie danego Sponsora, przy czym Oriflame Poland zastrzega sobie prawo zarejestrowania zgłoszonej osoby w innej, wskazanej przez siebie grupie sponsorskiej, jak też zmiany grupy sponsorskiej w trakcie członkostwa.

7.  Rejestracja w Klubie Oriflame następuje z datą zaakceptowania przez Oriflame Poland Wniosku o przyjęcie do Klubu Oriflame i nadania indywidualnego numeru członkowskiego.

8.  Oriflame Poland przysługuje prawo nieprzyjęcia złożonego Wniosku co skutkuje odmową rejestracji członkostwa w Klubie bez konieczności uzasadniania takiej decyzji. Oriflame Poland uprawniona jest do jednostronnego wykluczenia osoby z Klubu Oriflame ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadku niedopełnienia lub naruszenia obowiązków związanych z rejestracją członkostwa.

9.  W wykonaniu uprawnień określonych w pkt. I. ppkt. 6. niniejszego Regulaminu Oriflame Poland zastrzega sobie prawo rejestracji członka Klubu w dowolnej grupie sponsorskiej, w szczególności gdy rejestracja w grupie Sponsora wskazanego we Wniosku jest niemożliwa, niedopuszczalna lub sprzeczna z zasadami ustalonymi przez Spółkę. Członkowie Klubu będący małżonkami rejestrowani są w tej samej grupie sponsorskiej bezpośrednio pod sobą.

10. Osoby fizyczne – Członkowie Klubu Oriflame – co do zasady – podejmują wszelkie czynności osobiście na własny rachunek i ryzyko.

11.  Przy zachowaniu skutków określonych w pkt I ppkt 10. powyżej, czynności w imieniu Członków Klubu Oriflame mogą być podejmowane w ich imieniu przez ustanowionych przez nich pisemnie pełnomocników.

12.  Niedopuszczalne jest prowadzenie działalności przez tzw. rzekomych pełnomocników, tj. przez osoby, których działalność nie jest faktycznie ich działalnością osobistą lecz działalnością prowadzoną pod nazwiskiem lub firmą innej osoby bez względu na to czy dochodzi do tego za zgodą lub wiedzą czy też bez takiej zgody lub wiedzy ze strony takiej osoby. Działanie takie stanowi rażące naruszenie warunków współpracy ze Spółką i jest przesłanką wykluczenia z Klubu Oriflame. Osoby dopuszczające się takich działań lub je akceptujące ponoszą pełną, solidarną określoną odrębnymi przepisami odpowiedzialność cywilną oraz karną przewidzianą za tego typu działania.

13.  Członkowie Klubu Oriflame ponoszą wobec Oriflame Poland oraz osób trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania pełnomocników ustanowionych do działania w ich imieniu, w tym za czynności dokonane przy składaniu zamówień, zawarciu umów sprzedaży, odbiorze produktów, wykonywaniu innych zobowiązań, w tym finansowych a także przy podejmowaniu wszelkich działań związanych z członkostwem w Klubie Oriflame i współpracą ze Spółką.

II. Numer członkowski

1.  Członkowi Klubu Oriflame, Oriflame Poland nadaje jeden, indywidualny numer członkowski, pod którym Konsultant podejmuje i realizuje współpracę ze Spółką. Konsultant może mieć bezpośrednio lub pośrednio tylko jeden numer członkowski.

2.  W przypadku spółek, działające w tej formie osoby, otrzymują jeden numer członkowski, który jest nadawany prowadzonej przez nich spółce. Posiadanie udziału w spółce uznawane jest za pośrednie posiadanie numeru członkowskiego przez Konsultanta.

3.  Oriflame Poland, w szczególnych, uzasadnionych przypadkach może zezwolić na rejestrację pod jednym numerem dwóch osób pozostających w związku małżeńskim, a także osób małoletnich oraz ich rodziców/przedstawicieli ustawowych przy zachowaniu zasady, że numer członkowski nadany jest tylko jednej z tych dwóch osób, a druga z nich występuje w charakterze pełnomocnika.

4.  Wszelkie przywileje, uprawnienia oraz świadczenia ze strony Oriflame Poland przypisane są jednostkowo do indywidualnie nadanego numeru członkowskiego i korzystać z nich mogą wyłącznie Konsultanci, którym dany numer został nadany.

5.  Członek Klubu zobowiązany jest do bieżącego, bezzwłocznego, pisemnego informowania Oriflame Poland o wszelkich dotyczących go zmianach, w szczególności obejmujących zmiany: oznaczenia firmy, nazwiska, miejsca zamieszkania, pobytu lub siedziby oraz innych danych niezbędnych do prawidłowej komunikacji, w tym danych związanych z właściwym i terminowym zgłoszeniem i rozliczeniem zobowiązań publiczno-prawnych. Uchybienie powyższym obowiązkom przez Konsultanta skutkuje uznaniem wszelkich czynności Oriflame Poland (w tym w zakresie umów sprzedaży produktów; doręczeń korespondencji oraz zgłoszeń i realizacji zobowiązań podatkowych), za dokonane prawidłowo jeżeli dokonano ich zgodnie z posiadanymi przez Spółkę danymi i informacjami otrzymanymi od Konsultanta.

6.  Numer członkowski nie jest prawem majątkowym. Numer członkowski, poza przypadkami opisanymi poniżej w pkt. II ppkt. 7, 8 nie może być przedmiotem zbycia, przeniesienia, obciążenia lub innych dyspozycji pod tytułem odpłatnym lub nieodpłatnym na rzecz osób trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Oriflame Poland. W przypadkach losowych, spowodowanych nadzwyczajnymi okolicznościami, Konsultant jest uprawniony do złożenia uzasadnionego wniosku o wyrażenie przez Oriflame Poland zgody na przeniesienie nadanego mu numeru na rzecz członka najbliższej rodziny. Oriflame Poland może wyrazić lub odmówić zgody na przeniesienie numeru członkowskiego, co nie wyłącza uprawnienia Spółki do żądania, przed podjęciem decyzji, złożenia przez Konsultanta dodatkowych wyjaśnień odnośnie przyczyn i okoliczności uzasadniających przeniesienie numeru.

Członek Klubu, który uzyskał zgodę Oriflame Poland na przeniesienie nadanego mu numeru na rzecz osoby z najbliższej rodziny, (jeżeli Oriflame Poland nie postanowi inaczej) po upływie 8 pełnych okresów katalogowych – liczonych od katalogu, w którym dokonano przeniesienia – może wnioskować o ponowne przyjęcie do Klubu Oriflame. Ponowne przyjęcie do Klubu następuje na zasadach ogólnych obowiązujących wszystkich nowych członków Klubu.

7.  Numer członkowski nadany osobie fizycznej może przejść na spadkobiercę na zasadach analogicznych do nabycia praw do spadku. Numer taki może być przyznany tylko jednej osobie z grona spadkobierców, wskazanych w prawomocnym orzeczeniu Sądu, w zarejestrowanym akcie poświadczenia dziedziczenia, w europejskim poświadczeniu spadkowym lub osobie wyznaczonej przez wszystkich uprawnionych do spadku spadkobierców w drodze wspólnego oświadczenia złożonego w formie notarialnej lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Pisemny wniosek zainteresowana osoba uprawniona winna złożyć bezzwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od daty śmierci Konsultanta.

W przypadku Konsultantów będących przedsiębiorcami zapisy powyższe stosowane i interpretowane będą w sposób i na warunkach uwzględniających zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem określone ustawą z dnia 05 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. 2018.1629 z dnia 24.08.2018 r.) z mocą obowiązująca od dnia 25 listopada 2018 r.

8.  W przypadku, gdy osoba przejmująca numer po zmarłym Konsultancie posiada już nadany jej wcześniej numer członkowski, podjęcie współpracy z Oriflame Poland, na podstawie numeru, którym posługiwał się zmarły Konsultant, nastąpić może pod warunkiem wcześniejszej pisemnej rezygnacji przejmującego numer członka Klubu z dotychczasowego numeru. Do chwili złożenia rezygnacji z dotychczasowego numeru, członek Klubu nie może prowadzić działalności przy wykorzystaniu numeru, który chce przejąć. Członkowi Klubu przysługuje także prawo wyboru jednego z powyższych numerów, pod warunkiem złożenia rezygnacji z korzystania z drugiego z nich.

9.  W przypadkach indywidualnych, będących skutkiem nadzwyczajnych okoliczności losowych, Oriflame Poland może wyrazić uprzednią, pisemną zgodę na prowadzenie działalności w Klubie Oriflame pod dwoma numerami. Może to mieć miejsce wyłącznie w ściśle określonym, wyznaczonym przez Spółkę okresie, nie dłuższym jednak niż 12 miesięcy od daty wyrażenia pisemnej zgody przez Spółkę. Po upływie powyższego okresu, prawo do korzystania z numeru uzyskanego później, automatycznie wygasa a prawo do dysponowania numerem przechodzi w wyłączną gestię Spółki.

10.  Oriflame Poland przysługuje prawo zablokowania nadanego numeru członkowskiego. Z chwilą dokonania blokady Członek Klubu traci możliwość posługiwania się nim a numer pozostaje w wyłącznej gestii Spółki, która wedle swego uznania może przywrócić Członkowi Klubu prawo posługiwania się numerem albo może dokonać jego wykreślenia lub dokonać innych dyspozycji numerem, jeżeli podyktowane jest to interesem Spółki lub innych członków Klubu.

III. Okresy członkowskie

1.  Pierwszy okres członkowski w Klubie Oriflame odpowiada okresowi obejmującemu 17 tzw. okresów katalogowych ustalonych przez Oriflame Poland i liczony jest od daty realizacji przez Spółkę pierwszego punktowanego zamówienia złożonego przez Konsultanta do daty końcowej ostatniego z 17 kolejnych katalogów.

2.  Członkostwo ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne okresy umowne obejmujące 17 następujących po sobie okresów katalogowych i każdorazowo liczone jest od dnia następującego po dacie zakończenia poprzedniego okresu członkowskiego do daty końcowej ostatniego z kolejnych 17 katalogów, pod warunkiem złożenia przez Konsultanta i realizacji przez Spółkę, przed upływem danego okresu członkowskiego, co najmniej jednego punktowanego zamówienia. Niezłożenie żadnego punktowanego zamówienia przez Konsultanta bądź brak realizacji takiego zamówienia w okresie członkowskim powoduje automatyczne ustanie członkostwa.

3.  Okres katalogowy to czas obowiązywania wydawanego przez Oriflame Poland katalogu określony każdorazowo w powyższej publikacji.

IV. Ustanie i wygaśnięcie członkostwa

1. Członkostwo w Klubie Oriflame ustaje w przypadku:

   1.1. złożenia przez Konsultanta oświadczenia o rezygnacji z członkostwa – z datą otrzymania stosownego                 oświadczenia przez Oriflame Poland, o którym mowa w pkt. IV ppkt. 5 Regulaminu,

   1.2. niezłożenia przez członka Klubu żadnego punktowanego zamówienia w okresie wskazanym w pkt. I ppkt. 5           niniejszego Regulaminu – z datą wejścia w życie kolejnego katalogu,

   1.3. niezłożenia przez Konsultanta żadnego punktowanego zamówienia w danym okresie członkowskim                   obejmującym 17 katalogów – z datą pierwszego dnia po upływie danego okresu członkowskiego,

   1.4. wykluczenia Konsultanta z Klubu Oriflame decyzją Oriflame Poland, w szczególności z powodu naruszenia           postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad współpracy ze Spółką, przy zastosowaniu postanowień pkt. IV           ppkt. 6 Regulaminu – z datą wskazaną w zawiadomieniu o wykluczeniu.

2.  Członkostwo Konsultanta w Klubie Oriflame wygasa w przypadku:

   2.1. śmierci Konsultanta,

   2.2. likwidacji, przekształcenia, upadłości Konsultanta.

3.  Z datą ustania członkostwa lub jego wygaśnięcia Konsultant zostaje wykreślony z grona członków Klubu Oriflame. Kwestie sukcesji praw do numeru członkowskiego Konsultantów będących przedsiębiorcami uregulowano zapisami zawartymi w pkt. II ppkt. 7, 8 niniejszego Regulaminu.

4.  Ustanie lub wygaśnięcie członkostwa nie wyłącza i nie ogranicza w żaden sposób odpowiedzialności Konsultanta wobec Oriflame Poland, w tym odpowiedzialności za zobowiązania finansowe związane z zapłatą należności, członkostwem i działalnością w Klubie Oriflame.

5.  Członek Klubu uprawniony jest do złożenia w każdym czasie oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Klubie Oriflame. Pisemne oświadczenie w oryginale należy złożyć w siedzibie Oriflame Poland lub przesłać listem poleconym na adres Oriflame Poland. Konsultant ma możliwość złożenie rezygnacji z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie: www.oriflame.pl

6.  Oriflame Poland przysługuje prawo wykluczenia Konsultanta z Klubu Oriflame, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia Zasad i Warunków, postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad współpracy lub warunków uczestnictwa i działalności w Klubie, w szczególności w przypadku:

   6.1. podania we Wniosku o przyjęcie do Klubu Oriflame nieprawdziwych lub niekompletnych danych, w tym               dotyczących imienia i nazwiska, danych adresowych, miejsca pobytu lub zamieszkania, bądź innych danych             wymaganych w celu rejestracji w Klubie Oriflame,

   6.2. nieprzekazania Oriflame Poland lub uchylania się od przekazania informacji na temat zmian danych, o których     mowa w ppkt. 6.1. powyżej, w tym w zakresie statusu prawnego członka Klubu, w szczególności w zakresie               prowadzenia, zawieszenia lub likwidacji działalności gospodarczej, ogłoszenia upadłości oraz aktualnego statusu     podatkowego,

   6.3. powstania zadłużenia bądź nieprawidłowych lub przeterminowanych zobowiązań z tytułu nabycia produktów      lub usług Oriflame Poland, w tym powstania nieprawidłowości spowodowanych złożeniem pozornych zamówień         skutkujących następnie zwrotem towaru, których celem było uzyskanie przez Konsultanta nienależnych korzyści lub       dodatkowych świadczeń ze strony Spółki,

   6.4. prowadzenia działalności, w tym składania zamówień w imieniu lub na rachunek osób trzecich,                       w szczególności w przypadku braku ich wiedzy lub zgody w tym zakresie,

   6.5. podjęcia działań konkurencyjnych wobec Oriflame Poland lub prowadzonej przez Spółkę działalności, w tym       podjęcia współpracy, prowadzenia działań marketingowych bądź promocyjnych na rzecz podmiotów trzecich           konkurencyjnych w stosunku do Oriflame Poland,

   6.6. podjęcia w jakiejkolwiek formie pośrednio lub bezpośrednio, przy wykorzystaniu dowolnego środka komunikacji       lub przekazu, działań naruszających interesy, dobre imię, pozycję rynkową lub wizerunek Oriflame Poland,

   6.7. naruszenia ustalonych przez Oriflame Poland sposobów, zasad lub warunków sprzedaży produktów, a także         zasad lub warunków działania w Klubie Oriflame,

   6.8. podtrzymania przez Oriflame Poland wcześniejszej decyzji o zawieszeniu członkostwa w Klubie Oriflame. W       powyższym przypadku skutki wykluczenia następują z datą wskazaną przez Oriflame Poland w pisemnym                 zawiadomieniu o zawieszeniu Konsultanta w prawach członka Klubu Oriflame,

   6.9. skazania Konsultanta prawomocnym wyrokiem, za związane ze współpracą ze Spółką lub uczestnictwem w         Klubie, działania sprzeczne z prawem lub naruszające interesy Oriflame Poland lub osób trzecich.

7.  Członek Klubu wykluczony z Klubu Oriflame, najpóźniej z datą wykluczenia, traci wszelkie związane z członkostwem uprawnienia i przywileje.

W przypadku ujawnienia wcześniejszych działań lub nieprawidłowości prowadzących do zawieszenia członkostwa, które stanowiły następnie podstawę wykluczenia z Klubu Oriflame, Konsultant traci wszelkie uprawnienia i przywileje, w tym prawo do dodatkowych świadczeń ze strony Oriflame Poland, powstałych także przed datą wykluczenia.

8.  Oriflame Poland przysługuje prawo zawieszenia Konsultanta w prawach członka Klubu Oriflame, w szczególności w przypadku:

   8.1. powstania wątpliwości, co do prawidłowości działalności Konsultanta w Klubie Oriflame lub prowadzenia przez     niego sprzedaży produktów Oriflame,

   8.2. nieujawnienia lub niezaktualizowania danych będących podstawą rejestracji w Klubie, w tym informacji             o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zmianach statusu prawnego w powyższym zakresie lub zmianach         statusu podatkowego,

   8.3. ujawnienia okoliczności wskazujących na łamanie zasad współpracy z Oriflame Poland.

Zawieszenie członkostwa następuje decyzją Oriflame Poland, na czas konieczny do wyjaśnienia, przy obowiązku aktywnego udziału Konsultanta, wszystkich okoliczności sprawy i przyczyn zawieszenia, nie dłuższy jednak niż okres obejmujący 17 katalogów. Niewyjaśnienie przez Konsultanta okoliczności sprawy w powyższym terminie skutkuje wykluczeniem z Klubu Oriflame.

Zawieszenie członkostwa powoduje automatyczną utratę prawa do dokonywania zakupów (zarówno gotówkowych jak też kredytowych), sponsorowania oraz utratę uprawnień wynikających lub związanych z działalnością w Klubie Oriflame. Z datą zawieszenia Konsultant traci prawo do wszelkich świadczeń ze strony Oriflame Poland, w tym w szczególności prawo do rabatu za cały okres zawieszenia. Z chwilą zawieszenia Konsultant nie ma także prawa do premii i bonusów.

Okres zawieszenia, decyzją Oriflame Poland, zakończyć się może przywróceniem w prawach członka lub wykluczeniem z Klubu Oriflame. Decyzja Oriflame Poland w tym zakresie zostanie przekazana Konsultantowi pisemnie.

9.  W przypadku ustania członkostwa, Konsultantowi przysługuje prawo ubiegania się o ponowną rejestrację, chyba że ustanie członkostwa było skutkiem wykluczenia Konsultanta z Klubu Oriflame. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt. IV ppkt. 1.1. wniosek o ponowną rejestrację może być złożony oraz będzie rozpatrzony po upływie okresu obejmującego 8 katalogów liczonego od końcowej daty katalogu, w którym miało miejsce ustanie członkostwa. We wniosku należy wskazać, że dotyczy on ponownej rejestracji w Klubie Oriflame. Ustanie członkostwa z przyczyn wskazanych w pkt. IV ppkt. 1.2. i 1.3. nie ogranicza prawa do ubiegania się o członkostwo w Klubie w dowolnym czasie.

10. Wszelkie sprawy związane z naruszeniem Kodeksu Etycznego lub Regulaminu będą rozpatrywane przez Oriflame Poland reprezentowaną przez Dyrektora Zarządzającego.

V. Zasady i warunki działalności. Zobowiązania

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1.1. Działalność Konsultantów w Klubie Oriflame realizowana jest na ich własny rachunek i ryzyko, a jej podstawę             stanowi dobrowolnie dokonane zgłoszenie współpracy potwierdzone decyzją Spółki o rejestracji w Klubie Oriflame         oraz składane przez nich zamówienia zakupu produktów.

   Konsultanci zobowiązani są do przestrzegania wszelkich uregulowań prawnych mających wobec nich                     zastosowanie w związku z ich członkostwem i działalnością w Klubie Oriflame. Obowiązki powyższe w                     szczególności dotyczą przepisów podatkowych.

   1.2. Produkty Oriflame nabywane są przez Konsultantów na ich potrzeby własne, co nie wyłącza możliwości ich           zakupu w ramach działalności gospodarczej celem dalszej odsprzedaży końcowym użytkownikom. Na                   Konsultantów nie są nakładane żadne obowiązki dotyczące minimalnego poziomu zakupu produktów, tak co do ich     ilości, jak też wartości. Podobna zasada obowiązuje w relacjach Sponsorów z osobami sponsorowanymi.

   Konsultant samodzielnie określa ilość nabywanych produktów dostosowując poziom zakupów do zakładanych           przez niego realnych potrzeb. Konsultanci nie mogą nakłaniać innych Konsultantów do dokonywania nadmiernych       zakupów produktów. Zaleca się utrzymanie zapasu produktów na poziomie odpowiadającym rzeczywistemu             zapotrzebowaniu na nie.

   1.3. Konsultanta, poza zawarciem umowy kupna-sprzedaży produktów i usług Oriflame, nie łączą z Oriflame Poland     żadne inne stosunki prawne, w tym w szczególności stosunki z zakresu prawa pracy czy też inne stosunki umowne o     podobnym charakterze, chyba że wzajemne relacje Stron ukształtowane zostały w drodze odrębnie zawartych           pisemnych umów.

   1.4. Konsultant nie jest uprawniony do podejmowania jakichkolwiek działań bezpośrednio lub pośrednio                   sprzecznych lub naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zasady i warunki współpracy z               Oriflame Poland, pod rygorem wykluczenia z Klubu Oriflame.

   Konsultant zobowiązany jest do powstrzymania się oraz zaniechania wszelkich działań mogących godzić                 w reputację lub interesy Oriflame Poland.

   1.5. Prowadzenie działalności gospodarczej przez Konsultantów podlega ogólnie obowiązującym przepisom w tym     zakresie. Oriflame Poland nie ponosi odpowiedzialności wobec Konsultantów jak też wobec osób trzecich za             zaniechania lub działania Konsultantów wywołane niedochowaniem lub naruszeniem obowiązujących ich                 przepisów skutkujące ich odpowiedzialnością. Oriflame Poland nie świadczy na rzecz Konsultantów żadnych usług     doradczych, w szczególności w zakresie pomocy prawnej, finansowej lub doradztwa podatkowego.

   1.6. Konsultanci prowadzący lub podejmujący działalność gospodarczą zobowiązani są do niezwłocznego               powiadomienia o tym fakcie Oriflame Poland poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia i załączenie stosownych     dokumentów z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz dokumentów dotyczących ich statusu                 podatkowego. Natychmiastowego zgłoszenia wymagają także wszelkie zmiany powyższych danych.

   1.7. Konsultanci uprawnieni są do używania w swej działalności tytułu „Niezależny Konsultant Oriflame” lub               „Oriflame – Niezależny Konsultant”. W stosunkach zewnętrznych Konsultanci nie mogą używać tytułu „Lider”,               „Menadżer”, „Dyrektor”, „Prezydent”, który może być wykorzystany wyłącznie w kontaktach z innymi Konsultantami       oraz w relacjach z Oriflame Poland wynikających z usytuowania Konsultanta w strukturze sprzedaży produktów         Oriflame.

   1.8. Znaki towarowe, logo, oznaczenie firmy stanowią własność Oriflame Cosmetics S.A. Konsultantom przysługuje       prawo używania oznaczenia firmy (nazwa) oraz logo (znaku firmowego) zdjęć, druków, informacji należących do       lub objętych ochroną na rzecz Oriflame, wyłącznie na zasadach określonych przez Oriflame Poland. Korzystanie z     powyższych możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Oriflame Poland określającej zakres,     sposób, formę i czas ich używania. Uzyskanie takiej zgody warunkowane jest złożeniem stosownego wniosku przez     Konsultanta.

   1.9. W przypadku organizowania przez Oriflame Poland akcji promocyjnych, konkursów lub programów                   lojalnościowych, zasady Regulaminu znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie wyraźnie nie uregulowano tego         inaczej.

   1.10. Na wniosek Konsultanta, złożony w związku z zakończeniem współpracy z Oriflame, Spółka może wyrazić         zgodę na odkupienie nabytych przez Konsultanta produktów. Odkupienie jest możliwe pod warunkiem łącznego         spełnienia wszystkich z poniżej wskazanych wymagań:

– zwrot musi być dokonany w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu,

– rozliczeniu podlega 90% pierwotnej ceny nabycia pomniejszonej o wszelkie premie, bonusy oraz nagrody pieniężne wypłacone za organizację sieci,

– zwracane produkty muszą być nowe, oryginalnie zapakowane, zdatne do sprzedaży a ponadto muszą znajdować się nadal w bieżącej ofercie Oriflame.

Dla celów przedmiotowego zapisu pojęcie produktu zdatnego do sprzedaży Oriflame oznacza, że produkt taki nie był otwierany, używany lub modyfikowany w jakikolwiek sposób a dodatkowo produkt taki nie jest przeterminowany.

2. SYSTEM SPRZEDAŻY – ZASADY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

   2.1. System sprzedaży produktów Oriflame jest systemem sprzedaży bezpośredniej rozumianej jako sprzedaż             realizowana wyłącznie na rzecz osób trzecich będących użytkownikami tych produktów. Produkty Spółki nie mogą       być przedmiotem obrotu realizowanego w sposób lub w formach sprzecznych z formą sprzedaży wskazaną             powyżej.

   2.2. Za zabronioną, stanowiącą rażące naruszenie zasad współpracy z Oriflame Poland oraz warunków niniejszego         Regulaminu, uznawana jest wszelka inna niż bezpośrednia sprzedaż hurtowa lub detaliczna produktów Oriflame, w tym     sprzedaż w sklepach, na bazarach i targowiskach a także, w portalach i sklepach oraz na aukcjach i w sklepach           internetowych, jak również sprzedaż realizowana w jakiejkolwiek innej formie sprzecznej z istotą sprzedaży                   bezpośredniej. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu pojęcie „sprzedaż” obejmuje osobistą działalność Konsultantów         jak też sprzedaż realizowaną przez lub przy udziale osób trzecich, w tym prawidłowo umocowanych przedstawicieli lub     pełnomocników Konsultantów. W każdym z powyższych przypadków sprzedaż produktów Oriflame Konsultanci             prowadzą we własnym imieniu i na własny rachunek.

   2.3. Sprzedaż produktów Oriflame przez Konsultantów nie podlega ograniczeniom terytorialnym, jednakże może       być realizowana wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy z Konsultantów zachowuje swobodę w         kontaktowaniu się z Klientami na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

   2.4. Nabywane przez Konsultantów produkty odpowiadają normom bezpieczeństwa i zasadom rejestracji               obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej. Oriflame Poland nie ponosi odpowiedzialności wobec Konsultantów       lub osób trzecich za szkody, roszczenia powstałe w wyniku lub w związku ze sprzedażą transgraniczną                     prowadzoną na obszarze innych państw. Sprzedaż transgraniczna traktowana będzie ponadto jako naruszenie         warunków współpracy z Oriflame Poland i obarczona jest rygorem wykluczenia z Klubu Oriflame.

3. RĘKOJMIA I GWARANCJE JAKOŚCI

   3.1. Produkty Oriflame sprzedawane Konsultantom są wolne od wad fizycznych i prawnych. Oriflame Poland ponosi     odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne produktów (rękojmia) na zasadach określonych odrębnymi                  przepisami prawa cywilnego.

   3.2. Niezależnie od wskazanej w pkt. 3 ppkt. 1. gwarancji jakości, Oriflame Poland udziela Unikalnej Gwarancji             Satysfakcji dającej Konsultantom prawo żądania wymiany produktów lub zwrotu nabytych produktów w terminie do       30 dni od daty ich dostawy. Jednoznaczne żądanie wymiany bądź zwrotu musi być dostarczone przez Konsultanta w       terminie 30 dni od daty dostawy. Konsultanci są uprawnieni do przenoszenia gwarancji satysfakcji na rzecz                 nabywców kosmetyków oraz są zobowiązani do jej honorowania w powyżej wskazanym okresie pod warunkiem           zachowania zasad i warunków składania reklamacji określonych przez Spółkę. Gwarancja Oriflame nie obejmuje         uszkodzeń spowodowanych zamierzonym działaniem lub zaniechaniem Konsultantów lub ich Klientów jak również           wywołanych nieprawidłowym zastosowaniem produktów.

   3.3. Konsultanci uprawnieni są do sprzedaży produktów Oriflame wyłącznie w oryginalnych, zamkniętych                 opakowaniach. Przepakowywanie produktów, zmiana opakowań, etykiet lub informacji o produktach są                   zabronione. Zakazana jest sprzedaż produktów przeterminowanych, uszkodzonych, częściowo zużytych lub             dotkniętych innymi wadami.

   3.4. Konsultanci obowiązani są do przekazywania swoim Klientom rzetelnych, aktualnych informacji o produktach i     ich dostępności w sposób zgodny z danymi prezentowanymi przez Oriflame Poland. Zabronione jest przypisywanie     produktom innych cech lub właściwości niż określone przez Oriflame Poland lub wynikające ze specyfiki danych         produktów.

   3.5. Konsultanci zobowiązani są do informowania swoich Klientów o ich prawie do żądania wymiany lub zwrotu         produktów Oriflame, a także o warunkach takiego zwrotu lub wymiany.

   3.6. Oriflame Poland nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Konsultantów w zakresie, w jakim     prowadzą one do niewłaściwego, sprzecznego z przeznaczeniem lub właściwościami produktów ich zastosowania,     skutkującego powstaniem roszczeń Klientów wobec Konsultantów.

4. ZAKAZ KONKURENCJI

   4.1. Konsultanci nie mogą bezpośrednio, pośrednio, osobiście lub we współpracy z innymi osobami uczestniczyć         w działaniach konkurencyjnych wobec Oriflame Poland jak też prowadzonej przez Spółkę działalności.

   4.2. Za działalność konkurencyjną uznaje się podejmowanie w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób             bezpośrednich lub pośrednich działań mających na celu bądź skutkujących naruszeniem interesów, dobrego             imienia lub pozycji rynkowej Oriflame Poland, w szczególności, lecz nie wyłącznie polegających na:

     a) wykorzystywaniu sieci sprzedaży produktów Oriflame oraz działalności i uczestnictwa w Klubie Oriflame do           promocji, marketingu, reklamy, sprzedaży jakichkolwiek innych produktów lub usług osób trzecich,

     b) podjęciu w jakiejkolwiek formie współpracy z inną lub innymi firmami sprzedaży bezpośredniej, zwłaszcza             w branżach konkurencyjnych wobec działalności Spółki,

     c) uczestniczeniu w projektach, przedsięwzięciach konkurencyjnych lub z udziałem podmiotów konkurencyjnych         wobec Oriflame Poland lub jej działalności,

     d) tworzeniu, udzielaniu, przekazywaniu, upublicznianiu lub odwoływaniu się do nieprawdziwych informacji na           temat Oriflame Poland, jej działalności lub produktów,

     e) podjęciu innych działań lub czynności, które stanowią czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu odrębnych         przepisów prawa, w tym ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

     f) wykorzystywaniu sieci sprzedaży Oriflame w celu promocji lub marketingu materiałów, produktów lub procedur,       które nie zostały oficjalnie zaaprobowane przez Oriflame Poland bądź są niezgodne z polityką bądź procedurami       Oriflame.

5. ZAKAZ REPREZENTACJI

   5.1. Konsultant nie jest uprawniony do działania na rzecz i w imieniu Oriflame Poland jak również nie ma                   umocowania do dokonywania jakichkolwiek czynności zobowiązujących lub rozporządzających na rzecz lub             w imieniu Spółki.

    5.2. Przyjmowanie przez Konsultanta jakichkolwiek płatności w imieniu lub na rzecz Oriflame Poland jest                    zabronione. Konsultant uprawniony jest jedynie do pobierania należności za będące jego własnością produkty          zbyte przez niego na rzecz jego Klientów.

   5.3. Podjęcie jakiejkolwiek czynności Konsultanta w imieniu Oriflame Poland, dla ich ważności, wymaga                   uprzedniego, pisemnego upoważnienia udzielonego w imieniu Spółki przez osoby uprawnione do jej reprezentacji.     Czynności podjęte bez lub wykraczające poza zakres umocowania Spółka uznaje za bezskuteczne wobec niej         a tym samym za nie wywołujące jakichkolwiek skutków prawnych wobec Oriflame Poland.

   5.4. Konsultant nie jest upoważniony do udzielania wywiadów, występowania w mediach, na portalach                   internetowych jak też podejmowania działań reklamowych, marketingowych, promocyjnych lub jakichkolwiek innych     w imieniu i na rzecz Oriflame Poland bez uprzedniej, pisemnej zgody Spółki.

   5.5. Wszelkie dobra lub prawa objęte ochroną, w tym z mocy przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach           pokrewnych, w szczególności lecz nie wyłącznie materiały promocyjne, reklamowe, informacyjne, publikacje, filmy,     zdjęcia, utwory literackie i muzyczne należące lub będące w dyspozycji Oriflame Poland jak też przez Spółkę           nabyte lub pozyskane w jakiejkolwiek formie mogą być przedmiotem eksploatacji przez Konsultanta jedynie po           uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Spółki określającej stricte pola takiej eksploatacji. Zakazem eksploatacji           objęte jest w szczególności korzystanie, rozpowszechnianie, kopiowanie lub wykorzystywanie w jakiejkolwiek innej     formie powyższych dóbr lub praw.

   5.6. Ograniczenia wskazane w pkt. 5 ppkt. 5. powyżej nie mają zastosowania w przypadku działań promocyjnych,     marketingowych i informacyjnych realizowanych przez Konsultanta z wykorzystaniem gotowych materiałów               dostarczonych w tych celach przez Oriflame Poland.

   5.7. Naruszenie powyższych zakazów lub warunków skutkuje odpowiedzialnością odszkodowawczą Konsultanta       wobec Oriflame Poland.

6. INNE ZASADY

   6.1 Oriflame Poland stosuje zasady zawarte w stosownych uregulowaniach prawnych, dotyczące terminów, w             których Konsultant uprawniony jest do rezygnacji z członkostwa w Klubie Oriflame oraz otrzymania zwrotu                 należności poniesionych na zakup produktów Oriflame.

   6.2 Konsultant Oriflame nawiązując kontakt z Klientem, potencjalnym nabywcą produktów obowiązany jest do           identyfikacji swojej tożsamości oraz wyjaśnienia celu, w jakim nawiązuje kontakt. Konsultant Oriflame zapewni           pełną przejrzystość co do swojej tożsamości w każdym zakresie komunikacji z Klientem, tak w korespondencji             elektronicznej na stronach internetowych, jak też na portalach społecznościowych. Przekazując dane osobowe oraz     informacje dotyczące sposobu komunikowania się Konsultant poinformuje każdorazowo Klienta, że nie jest               oficjalnym przedstawicielem Oriflame. Określenie „Konsultant Oriflame” użyte przy przekazywaniu danych               identyfikujących Konsultanta, w tym w korespondencji mailowej, na wizytówkach, stronach internetowych, portalach     społecznościowych itd. każdorazowo poprzedzone musi być słowem „Niezależny”.

   6.3 Informacje przekazywane Klientom przez Konsultanta winny być przekazywane w jasny sposób, zgodnie             z zasadami dobrej wiary obowiązującymi w transakcjach handlowych, a także w sposób zapewniający ochronę       osobom nieposiadającym zdolności do podejmowania samodzielnych decyzji w rozumieniu obowiązujących             przepisów. Konsultant Oriflame winien przedstawić swoim Klientom stosowne, całościowe informacje oraz                 wyjaśnienia na temat produktów, ich cen, warunków i terminów płatności, terminów dostawy, możliwości zwrotu,         okresów gwarancji i innych usług posprzedażowych. Konsultant Oriflame zobligowany jest do udzielenia Klientom       wyczerpujących, zrozumiałych odpowiedzi na zadane pytania.

   6.4 Konsultant Oriflame nie przystąpi do i nie poprze żadnych żądań lub roszczeń, które nie są zgodne z oficjalnymi     żądaniami lub roszczeniami Oriflame lub pozostają z nimi w sprzeczności. Odnosząc się do roszczeń Konsultant         Oriflame odwoła się do własnej wiedzy i doświadczeń a swoje stanowisko zaprezentuje w sposób uczciwy               i obiektywny.

   6.5 Konsultant Oriflame nie nabędzie, ani nie pozyska produktów oznakowanych logo lub znakami towarowymi         Oriflame w żaden inny sposób niż poprzez ich zakup w Oriflame Poland, chyba że uzyskał uprzednią pisemną           zgodę Spółki na inną formę ich pozyskania.

   6.6 W każdym przypadku zaangażowania Konsultanta w jakiekolwiek spory lub czynności, które mogą                   powodować zaangażowanie lub mieć negatywny wpływ na Oriflame Poland lub pozycję Spółki, Konsultant               zobowiązany jest do poinformowania o tym Spółki.

   6.7 Konsultant nie będzie dokonywał porównań, które mogą kogokolwiek wprowadzić w błąd, lub które są               niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji.

   6.8 Konsultant nie będzie nadużywał zaufania Klientów i uszanuje brak doświadczenia handlowego lub życiowego     po ich stronie, a także nie wykorzysta wieku Klienta, jego choroby, niesprawności psychicznej lub fizycznej,               łatwowierności, braku rozumienia lub braku znajomości języka komunikacji.

   6.9 Konsultant Oriflame na żądanie Klienta przerwie prezentację produktu lub proces sprzedaży i podejmie             działania zmierzające do zapewnienia właściwej ochrony informacji o charakterze prywatnym dotyczących             aktywnego lub potencjalnego Klienta. Kontakty zarówno o charakterze osobistym jak też kontakty telefoniczne lub w     drodze elektronicznej podejmowane będą przez Konsultantów Oriflame w rozsądny sposób, w godzinach               zapewniających nienaruszanie prywatności.

   6.10. W przypadku wyrażenia zainteresowania zakupem produktów Konsultant powinien dostarczyć potencjalnym       Klientom lub wskazać im sposób dostępu do formularza zamówienia umożliwiającego złożenie prawidłowego           zamówienia i identyfikację zamawiającego. W formularzu zamówienia zawarte być muszą informacje                     identyfikujące Oriflame Poland, dane dotyczące Konsultanta wskazujące jego imię i nazwisko, adres i numer             telefonu.

   6.11. Konsultant Oriflame nie może stosować porównań lub odniesień, które wprowadzają w błąd bądź nie znajdują     oparcia na faktach. Zakazane jest bezpośrednie lub pośrednie dyskredytowanie innych podmiotów, ich działalności     lub produktów. Konsultant Oriflame nie może nadużywać, wykorzystywać w nieuczciwy sposób, bądź naruszać         dobrą wiarę przypisaną do marki bądź logo innego podmiotu, jego działalności lub produktów.

   6.12. Zakazane jest przejmowanie przez Konsultanta od innych Konsultantów osób zainteresowanych współpracą        z Oriflame Poland jak również jakiekolwiek ingerowanie w struktury sprzedaży innych Konsultantów.

    6.13. Niedozwolone jest dokonywanie przez Konsultanta manipulacji danymi dotyczącymi faktycznej lub                    potencjalnej sprzedaży lub dochodów osiąganych przez niego jako Konsultanta Oriflame. Wszelkie oświadczenia      w tym zakresie jak też dane liczbowe muszą być prawdziwe, realne a ich prezentacja winna następować w sposób      nie wprowadzający w błąd innych osób. Dane powyższe muszą być także zgodne z faktami i muszą uwzględniać        uwarunkowania rynkowe.

   Konsultant musi podjąć wszelkie działania by potencjalny Konsultant Oriflame miał świadomość tego, że poziom         jego sprzedaży i rzeczywistych dochodów będą zróżnicowane oraz uzależnione od jego umiejętności,                   zaangażowania czasowego, nakładu pracy oraz szeregu innych czynników. Potencjalny Konsultant winien być           wyposażony w niezbędną wiedzę, która pozwoli mu w racjonalny sposób ocenić możliwości sprzedaży produktów i     poziom spodziewanych dochodów.

   6.14. Za niedozwoloną uznaje się praktykę polegającą na uporczywym namawianiu lub zachęcaniu do współpracy     osób współpracujących z innymi firmami sprzedaży bezpośredniej, w szczególności w celu ich przejęcia.

   6.15. Konsultant nie może w sposób nieuczciwy prezentować jak również dyskredytować produktów, sposobów            sprzedaży, planów marketingowych oraz innych informacji na temat innych podmiotów.

7. ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW I INNYCH KONSULTANTÓW

   7.1. Konsultant Oriflame nie jest uprawniony do pobierania od innych Konsultantów oraz przyszłych Konsultantów               jakichkolwiek opłat za materiały lub usługi nie wykonane lub nie zaakceptowane przez Oriflame Poland. Dopuszczalne       jest wyłącznie pobieranie opłat w wysokości pokrywającej koszty Konsultanta poniesione bezpośrednio na                     przygotowanie przez niego nieobowiązkowych szkoleń lub spotkań.

   Wszelkie materiały marketingowe opracowane przez Konsultanta muszą być zgodne z polityką oraz procedurami           Oriflame Poland. Konsultant sprzedający innym Konsultantom materiały promocyjne lub szkoleniowe może oferować       jedynie materiały odpowiadające tym samym standardom co materiały Oriflame. Niedopuszczalne jest żądanie             nabycia takich materiałów przez innych Konsultantów. Sprzedaż materiałów może być prowadzona po rozsądnych,       uczciwych cenach, bez stosowania nadmiernych narzutów z zachowaniem zasady ekwiwalentności w stosunku do         podobnych materiałów oferowanych na rynku. Konsultanci zobowiązani są do pisemnego poinformowania                   zainteresowanych o zasadach zwrotu materiałów i dochowania zgodności tych zwrotów z praktyką Oriflame w tym         zakresie.

   7.2. Konsultant nie może zachęcać do zakupu produktów używając argumentu, że kupujący zapłaci niższą cenę lub     uzyska rabat bądź rekompensatę, jeżeli zachęci inne osoby do zakupu przez nie produktów Oriflame.

VI. Zagadnienia finansowe

1.  Uzyskanie członkostwa w Klubie Oriflame rodzi obowiązek wniesienia opłaty członkowskiej uiszczanej nie później niż w dacie płatności za pierwsze złożone punktowane zamówienie. Wysokość wpisowego oraz warunki jego wpłaty określa Oriflame Poland. Wpisowe obejmuje okres odpowiadający 17 katalogom liczony od daty końcowej katalogu, w którym doszło do realizacji pierwszego punktowanego zamówienia.

2. Opłata członkowska, o której mowa w pkt. VI ppkt. 1. powyżej uiszczona, w związku z uzyskaniem członkostwa w Klubie Oriflame stanowi opłatę za zestaw początkowy, spotkanie instruktażowe, szkolenia i udostępnianie podstawowych materiałów informacyjnych w okresie obejmującym 17 katalogów stanowiącym pierwszy okres członkowski.

3.  Po upływie pierwszego i następnych 17-katalogowych okresów członkowskich Konsultant zobowiązany jest do uiszczania opłat członkowskich w wysokościach, w terminach i na warunkach ustalanych przez Oriflame Poland, chyba że spełnił warunki zwolnienia go z obowiązku wniesienia takich opłat.

4.  Wpłacone opłaty członkowskie nie podlegają zwrotowi, chyba że możliwość ich zwrotu wynika z uregulowań przyjętych przez Oriflame.

W przypadku rezygnacji Konsultanta z członkostwa w Klubie Oriflame w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty uzyskania statusu Konsultanta Oriflame Poland może dokonać zwrotu wstępnej opłaty członkowskiej obejmującej zestaw początkowy i literaturę.

Jeżeli rezygnacja z członkostwa następuje po upływie 30 dni od daty uzyskania statusu Konsultanta Oriflame Poland nie ma obowiązku zwrotu opłaty wstępnej. Oriflame Poland może dokonać zwrotu opłat członkowskich za przedłużenie członkostwa jednakże wyłącznie tych opłat, które zostały wniesione przez Konsultanta w terminie 30 dni przed datą rezygnacji z członkostwa.

Zwrot opłat, o których mowa powyżej może być dokonany na wniosek Konsultanta, w którym wskaże on właściwe dane osobowe oraz numer rachunku bankowego Konsultanta, na który ma być dokonany zwrot opłaty członkowskiej.

5.  Sprzedaż produktów Oriflame na rzecz Konsultantów następuje po cenach ustalanych i publikowanych przez Oriflame Poland, w katalogach, cennikach oraz innych dokumentach. Przy publikacji każdorazowo określone zostają data wejścia nowych cen w życie i okresy ich obowiązywania.

6.  Konsultanci mogą ubiegać się o uzyskanie prawa do odroczonego terminu płatności za nabyte produkty. Decyzja o przyznaniu Konsultantowi prawa do odroczonej płatności leży w wyłącznej gestii Oriflame Poland. Warunki uzyskania prawa, terminy realizacji zamówień z odroczonym terminem płatności a także sankcje w postaci obowiązku zapłaty odsetek umownych za opóźnienie w zapłacie określa Oriflame Poland. Terminy i warunki płatności oraz wysokość odsetek umownych za opóźnienie zapłaty potwierdzane są w fakturach VAT wystawianych przez Oriflame Poland na rzecz Konsultantów.

7.  Konsultanci przy nabywaniu przez nich produktów Oriflame uzyskują prawo do rabatów, które mogą rozliczać przy kolejnych zakupach poprzez pomniejszenie kwoty zobowiązań za nabyte produkty. Rabaty nie podlegają wypłacie.  W przypadku usług organizacji sieci sprzedaży Konsultanci uzyskują prawo do świadczenia finansowego operacyjnie zwanego „premią”. Wysokość, warunki i terminy płatności premii określa Oriflame Poland. Premie podlegają wypłacie wyłącznie na rzecz Konsultantów prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wystawianych przez nich faktur. Konsultanci mogą rozliczać rabaty i uzyskiwać świadczenia z tytułu premii tylko wtedy gdy nie zostali oni zawieszeni lub wykluczeni albo ich członkostwo w Klubie nie ustało z innych przyczyn.

Konsultanci zachowują prawo do rabatów i premii naliczonych na ich rzecz przez okres odpowiadający 17. okresom katalogowym. Rabaty i premie nie rozliczone lub nie wypłacone w powyższym terminie stają się nienależne i nie podlegają rozliczeniu.

Wypłaty świadczeń pieniężnych mogą mieć również miejsce na rzecz Konsultantów nieprowadzących działalności gospodarczej. Wypłat dokonuje się na zasadach i warunkach określonych w oficjalnej literaturze Oriflame.

8.  Konsultanci zobowiązani są do terminowego regulowania należności za zakupione produkty Oriflame. W przypadku niedochowania terminu płatności za nabyte produkty Oriflame (potwierdzonego na fakturze wystawionej przez Spółkę) Konsultanci zobowiązani są do zapłaty umownych odsetek za opóźnienie w zapłacie w wysokości ustalonej przez Oriflame wskazanej w fakturach wystawionych na rzecz Konsultantów.

9.  W przypadku braku płatności w wyznaczonym przez Oriflame Poland, wskazanym dodatkowo w fakturze terminie, Spółka wezwie Konsultanta odrębnymi pismami do spłaty zadłużenia. Koszty upomnienia i wezwania do zapłaty ustalane są przez Oriflame Poland. Mają one charakter ryczałtowy i stanowią koszt obciążający Konsultanta. Wysokość zryczałtowanych kosztów upomnienia i wezwania ogłaszana jest w oficjalnej literaturze Oriflame oraz dostępna jest na stronie internetowej Spółki. Niezależnie od powyższej opłaty manipulacyjnej Spółce przysługuje prawo naliczania kary umownej za złożenie zamówień pozornych, o których mowa w pkt. IV ppkt. 6.3. w wysokości odpowiadającej 25% wartości takich zamówień. Oriflame Poland uprawniona jest do potrącenia powyższej kary umownej z kwoty wszelkich należnych Konsultantowi rabatów i premii.

10. Oriflame Poland uprawniona jest do naliczania i obciążania Konsultanta opłatą manipulacyjną obejmującą koszty wysyłki paczek z zamówionymi produktami, w przypadku gdy dochodzi do zwrotu zamówionych produktów a zwrot taki spowodowany jest działaniami lub zaniechaniami Konsultanta, w tym w szczególności niezasadną odmową przyjęcia przesyłki. Wysokość zryczałtowanej opłaty manipulacyjnej ogłaszana jest w oficjalnej literaturze Oriflame a stosowna informacja dostępna jest na stronie internetowej Spółki.

11. Oriflame Poland przysługuje prawo dokonania, w dowolnym czasie, potrącenia przysługujących jej wierzytelności (w tym z tytułu sprzedanych produktów i usług oraz odsetek umownych, kar umownych, innych kosztów i opłat) z wszelkich kwot należnych Konsultantowi, w tym z tytułu premii za świadczenie usług organizacji sieci.

12. Oriflame Poland uprawniona jest w każdym czasie do odmowy przyznania lub do zmniejszania przyznanego już Konsultantowi limitu odroczonej płatności bez konieczności uzasadniania przyczyn swojej decyzji.

13. Oriflame Poland nie ponosi odpowiedzialności za zmiany asortymentu, ograniczenia lub wyłączenia dostępności produktów, w tym powstałe w trakcie składania zamówienia lub po złożeniu zamówienia, ale przed jego realizacją. Oriflame Poland zastrzega sobie prawo zmiany cen oferowanych produktów. Ustalone przez Oriflame Poland ceny obowiązują w danym okresie katalogowym.

14. Konsultant ponosi pełną osobistą odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe rozliczenia podatków oraz innych zobowiązań publiczno-prawnych, w tym wobec organów skarbowych oraz ZUS. Wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność Spółki w powyższym zakresie tak wobec Konsultanta jak też wobec osób trzecich.

15. Wszelkie płatności należności przysługujących Konsultantowi dokonywane są wyłącznie w formie przelewów, na rachunek bankowy wskazany przez Konsultanta. Konsultant odpowiedzialny jest za prawidłowość oraz bieżące aktualizowanie danych dotyczących rachunku bankowego, na który dokonywane są płatności.

VII. Zasady tworzenia i funkcjonowania grup sponsorskich

1.  Wprowadzeni do Klubu Oriflame Konsultanci wchodzą w skład grup sponsorskich tworzonych bezpośrednio lub pośrednio przez Konsultantów działających już w sieci sprzedaży Oriflame. Każdemu z Konsultantów przysługuje uprawnienie do sponsorowania członkostwa w Klubie Oriflame innych osób na zasadach określonych w pkt. I ppkt. 6. Prowadząc działalność sponsorską Konsultant obowiązany jest do zachowania należytej staranności przy doborze osób wprowadzanych do Klubu Oriflame.

2.  Konsultant podejmując działalność sponsorską przyjmuje na siebie obowiązek rzetelnej, bieżącej i ciągłej współpracy z osobami, które wprowadza do Klubu Oriflame.

3.  Wobec osób sponsorowanych Konsultant wykonuje obowiązki w zakresie ich szkolenia, motywowania do budowy sieci sprzedaży Oriflame i rzetelnej współpracy z nabywcami produktów Oriflame. Konsultant nie może stosować wygórowanych opłat za szkolenia oraz materiały promocyjne. Wysokość tych opłat będzie każdorazowo odpowiadała ich rzeczywistej wartości.

4.  Konsultant realizujący działalność sponsorską zobowiązany jest do kontroli prawidłowości i terminowości wywiązywania się przez podmioty działające w bezpośrednich i pośrednich grupach sponsorskich ze zobowiązań wobec Oriflame Poland oraz wobec innych Konsultantów i Klientów. Konsultant zobligowany jest do informowania Oriflame Poland o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach w powyższym zakresie.

5.  Sprzeczne z zasadami współpracy, stanowiące rażące naruszenie warunków niniejszego Regulaminu, jest podejmowanie bezpośrednich lub pośrednich działań ukierunkowanych na przejmowanie na własną rzecz Konsultantów wprowadzonych do Klubu Oriflame przez innych Konsultantów.

6.  Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań lub czynności, których celem byłoby przenoszenie indywidualnych Konsultantów lub grup sponsorskich w ramach sieci sprzedaży Oriflame. Przeniesienia numeru może dokonać wyłącznie Oriflame Poland.

7.  W przypadkach szczególnych, spowodowanych nadzwyczajnymi okolicznościami losowymi, Oriflame Poland może wyrazić zgodę na zmianę usytuowania części lub całej grupy sponsorskiej w sieci sprzedaży. Zgoda Oriflame Poland wyrażona jest przy uwzględnieniu i po optymalizacji interesów większości Konsultantów działających w danej grupie sponsorskiej, a także przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia prawidłowego i efektywnego funkcjonowania poszczególnych grup oraz całej sieci sprzedaży.

8.  W przypadku naruszania zasad i warunków sponsorowania uprawnienie Konsultanta do sponsorowania może być zawieszone lub wyłączone decyzją Oriflame Poland.

9.  W przypadku ustania członkostwa, w tym z powodu rezygnacji, Konsultant traci prawa do grupy sponsorskiej i świadczeń z nią związanych a Oriflame Poland jest uprawniona do zmiany lokalizacji takiej grupy w sieci sprzedaży.

10. Szczegółowe warunki, zasady tworzenia i funkcjonowania Konsultantów w grupach sponsorskich określa Oriflame Poland w oficjalnie publikowanej literaturze.

Oriflame Poland zastrzega sobie prawo zmian lub modyfikacji warunków i zasad zawartych w Drodze do Sukcesu.

VIII. Dane osobowe

1. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Oriflame Poland oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE, zwanego dalej „RODO”, w zakresie danych zwykłych Konsultantów tj.: imienia i nazwiska Konsultanta, adresu e-mail, nr telefonu, nr członkowskiego, powierzonych do systematycznego przetwarzania Konsultantom (podmiot przetwarzający) na podstawie poniższych postanowień, w celu bieżącego kontaktu i obsługi zapytań, uwag i roszczeń zgłaszanych przez Konsultantów. Powierzenie będzie trwało przez okres działalności Konsultanta w Klubie. Konsultant – Sponsor jest zobowiązany do niewykonywania żadnych czynności związanych z dalszym udostępnieniem danych osobowych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, chyba że co innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

   1.1. Każdy Konsultant – Sponsor w hierarchii grupy Oriflame Poland jest administratorem danych osobowych                   w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, w zakresie danych zwykłych podległych Konsultantów w ramach hierarchii grupy, tj.:     imienia i nazwiska Konsultanta, adresu e-mail, nr telefonu, przetwarzanych wyłącznie w celu ich marketingu                   związanego z działalnością w Klubie. Konsultant – Sponsor powierza powyższe dane do systematycznego                   przetwarzania przez  Oriflame Poland (podmiot przetwarzający), polegającego na zbieraniu danych oraz zgód na       ich przetwarzanie na rzecz Konsultantów – Sponsorów w hierarchii grupy Oriflame Poland, w celu marketingu               produktów i usług Konsultantów – Sponsorów w hierarchii grupy Oriflame Poland, dotyczącego wyłącznie ich                 działalności w Klubie. Powierzenie będzie trwało przez okres działalności Konsultanta – Sponsora w Klubie.                 Konsultanci – Sponsorzy w hierarchii grupy Oriflame Poland wyrażają zgodę na dalsze powierzenie danych przez         Oriflame Poland w celu realizacji ich marketingu bezpośredniego.

   1.2. Do powierzenia, o którym mowa w punktach 1.1. i 1.2. dochodzi na podstawie art. 28 ust. 3 RODO. Administrator     powierza podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu określonym powyżej,     a podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać te dane w sposób zapewniający spełnienie wymogów         określonych w RODO, jak również w innych przepisach mających zastosowanie do przetwarzania powierzonych       danych i obowiązujących w ramach działalności w Klubie. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt                 wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób         fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia podmiot przetwarzający wdraża           odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu           ryzyku.

   Konsultant oświadcza, że dane osobowe, których jest administratorem będą przetwarzane tylko na terenie               Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Oriflame Poland informuje, że niektóre podmioty, którym Oriflame     Poland udostępnia dane Konsultantów mają siedzibę w Republice Indii. Odbiorcami tymi są spółki dostarczające         następujących usług np. świadczeniem usług informatycznych. Republika Indii jest państwem trzecim w rozumieniu       RODO, tzn. państwem nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie Komisja                 Europejska nie przyjęła decyzji stwierdzającej, że państwo to zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych, w         związku z czym należy przyjąć odpowiednie zabezpieczenia. Oriflame Poland zapewnił takie dodatkowe                 zabezpieczenia w rozumieniu art. 46 ust. 2 lit. c) w związku z art. 46 ust. 5 RODO, w formie standardowych klauzul       umownych zawartych z odbiorcami z Republiki Indii. Klauzule te są zgodne ze wzorem przyjętym w decyzji Komisji       Europejskiej 87/2010/UE.

   1.3. Podmioty przetwarzające zobowiązują się:

     a) przetwarzać dane zgodnie z prawem oraz niniejszym Regulaminem, jedynie na podstawie udokumentowanych       poleceń Administratora;

     b) zgodnie z art. 32 RODO, do wdrożenia wszelkich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających           stopień bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania danych osobowych odpowiadający ryzyku naruszenia         praw i wolności osób fizycznych;

     c) bezzwłocznie poinformować Administratora (maksymalnie w ciągu 10 godzin) o jakichkolwiek błędach lub                 nieścisłościach w procesie przetwarzania danych lub posiadaniu uzasadnionych powodów by podejrzewać, że           doszło do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub       dostępu do takich danych osobowych;

     d) niewykonywania żadnych czynności związanych z dalszym przekazywaniem danych osobowych                        nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, a w szczególności do niekorzystania przy przetwarzaniu                    powierzonych danych z usług innego podmiotu bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora oraz zawarcia z          takim podmiotem umowy na warunkach analogicznych jak warunki Regulaminu;

     e) zobowiązania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania w tajemnicy danych       osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;

     f) pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się z jego obowiązków związanych z przetwarzaniem powierzonych       danych osobowych, zwłaszcza poprzez stosowanie odpowiednich środkówi technicznych oraz organizacyjnych (w       zakresie w jakim to możliwe) ochrony danych oraz pomagać w odpowiedzi na wnioski osób, których dane dotyczą –       dotyczących wykonywania ich praw zgodnie z Rozdziałem III RODO. Za realizację prawa do sprzeciwu oraz               wycofania zbieranych zgód odpowiedzialne będzie Oriflame Poland. Jednakże Konsultanci – Sponsorzy                     zobowiązani są do ścisłej współpracy w tym zakresie;

     g) udostępnić Administratorowi wszystkie informacje konieczne do wykazania zgodności z obowiązkami                   określonymi w art. 28 RODO;

     h) po zakończeniu członkostwa Konsultanta – Sponsora w Klubie – do niezwłocznego usunięcia danych                     osobowych, a także ich kopii z elektronicznych nośników danych, na których zostały one utrwalone przez podmiot       przetwarzający dla realizacji celów, dla których zostały powierzone (chyba, że przepisy prawa nakazują dalsze         przetwarzanie tych danych).

   1.4. Konsultant – Sponsor upoważnia Oriflame Poland do udzielenia dalszych upoważnień do przetwarzania danych     osobom współpracującym z Oriflame Poland na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, które mają       dostęp do przetwarzanych danych osobowych.

   1.5. Oriflame Poland ma prawo do przeprowadzania kontroli środków i zasobów zastosowanych przez podmiot               przetwarzający, zaangażowanych w przetwarzanie powierzonych danych osobowych, w zakresie niezbędnym do           wykazania zgodności przetwarzania z Regulaminem i przepisami prawa. Administrator dokonuje kontroli po uprzednim     poinformowaniu podmiotu przetwarzającego o tej kontroli, co najmniej 24 godziny przed jej rozpoczęciem. Kontrola       może odbywać się w dni robocze w godzinach 10-15. Jeżeli zdaniem podmiotu powierzającego polecenie wydane         mu w związku z realizacją przez Administratora prawa do kontroli stanowi naruszenie przepisów o ochronie danych,         podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje o tym Administratora. Konsultant ma prawo do przeprowadzenia             kontroli przetwarzania powierzonych Oriflame Poland danych na zasadach ogólnych, po uprzednim uzgodnieniu czasu     i zakresu kontroli z Oriflame Poland.

   1.6. Oriflame Poland oraz Konsultant zgodnie postanawiają, że w przypadku przesyłania plików zawierających           dane osobowe, pliki te będą zabezpieczone podczas transmisji przez sieć publiczną za pomocą kryptograficznych     środków ochrony danych osobowych.

   1.7. Oriflame Poland ma prawo usunąć Konsultanta – Sponsora z Klubu Oriflame, gdy Konsultant:

     a. wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem,

      b. powierzył przetwarzanie danych osobowych (powierzenie dalsze) osobie trzeciej bez zgody Oriflame Poland,

     c. pomimo wezwania nie zaprzestanie niewłaściwego przetwarzania danych osobowych.

   1.8. Oriflame Poland nie jest odpowiedzialna za zobowiązania Konsultanta – Sponsora wobec osób trzecich             wynikające z przetwarzania danych osobowych niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

   1.9. Konsultant – Sponsor w zakresie, w którym występuje jako administrator danych osobowych jest odpowiedzialny     za poprawne spełnienie obowiązku informacyjnego wobec podmiotów danych.

   1.10.  Konsultant – Sponsor jest odpowiedzialny wobec Oriflame Poland z tytułu niewykonania, nienależytego             wykonania lub naruszenia postanowień Regulaminu. W przypadku, gdy wskutek powyższych naruszeń ze strony         Konsultanta – Sponsora na Oriflame Poland, bądź na osoby reprezentujące Spółkę lub pracowników Spółki zostanie     nałożony obowiązek zapłaty jakiejkolwiek należności, w tym z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej,               Konsultant – Sponsor zobowiązany będzie do zapłaty lub zwrotu takich kar, należności lub odszkodowań w pełnej       ich wysokości.

2.  Konsultant zobligowany jest do zastosowania wszelkich środków mających na celu ochronę danych osobowych Klientów, potencjalnych Klientów oraz innych Konsultantów Oriflame określonych przepisami prawa mającymi zastosowanie w tym zakresie.

IX. Odpowiedzialność osób posługujących się tytułami Klubu Oriflame

1.  Konsultanci, po spełnieniu warunków określonych przez Oriflame Poland, mogą uzyskać jeden z tytułów Dyrektora lub tytuł Prezydenta Klubu Oriflame. Utrzymanie tytułu i możliwości posługiwania się nim wymaga utrzymania warunków będących podstawą jego uzyskania.

2.  Tytuły Dyrektora lub Prezydenta są tytułami honorowymi i nie wiążą się z nim żadne dodatkowe uprawnienia do działania w imieniu i na rzecz Oriflame Poland jak też innych podmiotów wchodzących w skład grupy Oriflame.

3.  Konsultant posługuje się wskazanymi wyżej tytułami honorowymi w działalności bieżącej, a kontynuując współpracę z Oriflame Poland podlega wszelkim warunkom i zasadom obowiązującym wszystkich Konsultantów. Jednocześnie w działaniach swych Konsultant taki zobowiązany jest do zachowania szczególnej staranności i profesjonalizmu.

4.  Każda z osób posługujących się tytułem honorowym powinna zapewnić współpracującym z nią Konsultantom stały rozwój poprzez:

   a) sponsorowanie nowych Konsultantów oraz rozwijanie sieci sprzedaży Oriflame, w szczególności poprzez stały       rozwój grup sponsorskich,

   b) pomoc, doradztwo a także motywowanie do rozwoju,

   c) okresowe spotkania motywacyjne, optymalizację celów i ocenę ich realizacji,

   d) szkolenia zapewniające wszechstronny rozwój osobisty i efektywną budowę sieci sprzedaży,

   e) częsty kontakt i przekazywanie bieżących informacji o terminach i miejscach spotkań, nowych produktach,             szkoleniach itd.,

   f) udział w seminariach i spotkaniach, w szczególności wszystkich tych, o których zostanie powiadomiony przez           Oriflame Poland,

   g) aktywne prowadzenie sprzedaży produktów Oriflame,

   h) regularne kontrolowanie stanu realizacji zobowiązań Konsultantów wobec Oriflame Poland w osobistej grupie         sponsorskiej,

   i) kontrolę i egzekwowanie przestrzegania Kodeksu Etyki i Regulaminu Działalności oraz prowadzenie własnej           działalności w sposób zgodny z ich wymaganiami.

5.  Osoby posługujące się tytułami honorowymi nie mogą bezpośrednio lub pośrednio współpracować z innymi firmami sprzedaży bezpośredniej.

6.  W przypadku, gdy małżonkowie Konsultantów posługujących się tytułami honorowymi współpracują z innymi firmami sprzedaży bezpośredniej Konsultant zobowiązany jest do natychmiastowego, pisemnego poinformowania o tym fakcie Oriflame Poland, a ponadto musi on zapewnić całkowitą rozdzielność swojej współpracy z Oriflame Poland oraz współpracy małżonka z innymi firmami sprzedaży bezpośredniej.

7.  Wszystkie osoby, o których mowa w niniejszym pkt. IX zobowiązane są stosować się do kierowanych do nich dodatkowo zasad, warunków i instrukcji, wprowadzanych przez Oriflame Poland.

8.  Naruszenie zasad współpracy spowoduje natychmiastową utratę tytułu honorowego oraz związanych z nim przywilejów, w tym finansowych, a w skrajnych przypadkach prowadzić będzie do wykluczenia z Klubu Oriflame.

Źródło: https://pl.oriflame.com/mypages/order/przydatne-informacje/Regulaminy_Klub/regulamin-klubu

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną!

Jacek Moch – Dyrektor Klubu Oriflame

tel: +48 604-790-491
e-mail: rejestracja.oriflame@gmail.com

Sklep bez rejestracji

REGISTER

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our polityka prywatności.